Lưu trữ thẻ: mã vạch hàng Thái

Mã vạch của Thái Lan bao nhiêu?

mã vạch thái lan

Mã vạch của Thái Lan bao nhiêu? Mã vạch của Thái Lan có tổng cộng 13 chữ số. Cấu trúc của mã vạch này bao gồm 3 chữ số đầu tiên là mã quốc gia (885), tiếp theo là 4 chữ số để xác định nhà sản xuất, sau đó là 5 chữ số để […]